บริษัทประกันคู่สัญญา

บริษัทประกันคู่สัญญา

โรงพยาบาลกรุงเทพสามารถช่วยในการประสานงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน เครือข่ายคู่สัญญาของโรงพยาบาลรวมถึง บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ บริษัทประกันสุขภาพไทย และบริการประกันการเดินทาง คลิกด้านล่าง สำหรับรายการของบริษัทประกันภัยสัญญาแบบสมบูรณ์
  • บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ
    ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องมาเป็นผู้ป่วยในกะทันหันประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา
  • บริษัทประกันสุขภาพไทย
    ชาว ไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับ ความคุ้มครองสำหรับ การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ประกันการเดินทาง
    โรงพยาบาลกรุงเทพ ทำงานร่วมกับ หลายร้อย บริษัท ประกันการเดินทาง โดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการ ความช่วยเหลือทางการแพทย์